1965

1. Памятники глиптики Азербайджана античной эпохи и раннего Средневековья (очерки по истории глиптики в древнем Азербайджане) [Текст]: автор. дисс … канд. ист. наук: 5505.02 / Ильяс Атабаба оглы Бабаев; Институт Истории АН Аз.ССР. – Баку, 1965. – 25 с.

1980

2. Кабала [Текст] / И.Бабаев, Г.Ахмедов. – Баку, 1980. 1981 3. Qəbələ [Mətn]: tarixi-arxeoloji oçerk / İ.Babayev, Q.Əhmədov. – Bakı: Elm, 1981. – 67 s.

1983

4. Города Кавказской Албании в IV в. до н.э. – III в. н.э. [Текст]: автор… дис… на соис. док. ист. наук: 5505.02. / Ильяс Атабаба оглы Бабаев; Институт Архе- ологии АН СССР. – Москва, 1983. – 40 с.

1990

5. Города Кавказской Албании в IV в. До н.э. – III в. н.э. [Текст]: монография / И.Бабаев. – Баку: Элм, 1990. – 236 c. 56 6. The sities of Caucasian Albania in IV B. C – III B.C. – 111 A.C. – Baku, 1990. – P.38-39.

1994

7. Atropatena və Albaniya dövlətləri. [Mətn] / İ.Babayev, Y.Yusifov, H.Cəfərov. // Azərbaycan tarixi: 6-cı sinif üçün dərslik. – V və VI fəsillər. – Bakı: Öyrətmən, 1994. – 88 s. – S.61-87.

1996

8. Atropatena və Albaniya dövlətləri; Azərbaycan erkən orta çağda. [Mətn] / İ.Babayev və b. // Azərbaycan tarixi: ali məktəblər üçün dəsrlik. – IV və V bölüm. – Bakı: Azərbaycan, 1996. – S.74-129.

1997

9. Azərbaycan tarixi [Mətn] : 6-cı sinif üçün dəsrlik / İ.Babayev, Y.Yusifov, H.Cəfərov // Bakı: Təhsil. – Təkmlilləşmiş ikinci nəşri. – 1997.

10. История Азербайджана [Текст] : учебник для 6 класса / И.Бабаев, Ю.Юсифов, Г.Джафаров. – Баку: Ма- ариф, 1997. (Один из автора и переводчик c азерб. яз.)

1998

11. Antik dövrdə Azərbaycanda pul dövriyyəsi [Mətn] / İ.Babayev // Azərbaycan tarixi. – Bakı: Elm, 1998. – C.3. – F.7. – P.7. – S. 51-55. 12. Azərbaycanda ilk orta əsrlərdə ticarət və pul dövriyyəsi [Mətn] / İ.Babayev // Azərbaycan tarixi. – Bakı: Elm, 1998. – C.2. – F.3. – P.7. – S. 51-55. 13. Введение и глава 1. [Текст] / И.Бабаев // Ну- мизматика Азербайджана. – Баку: Элм, 1998. – Т.1. – С.3-15. 57

2001

14. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 6-cı sinif üçün dərslik / İ.Babayev, V.Əliyev, Y.Yusifov, H.Cəfərov, A.Məmmədova. – Bakı: Təhsil, 2001. – 144 s. 15. Qədim dünya tarixi [Mətn]: 6-cı sinif üçün dərslik / İ.Babayev və başq. – Bakı: Maarif, 2001. – 144 s. 16. Excavations of Communal buildings (Fourth century B.C. – First Century A.D.) at Gabala, the capital of Caucasian Albania [Text] / I.Babayev // The Royal Palace Institution in the First Millenium B.C. Regional Development and Cultural Interchange between East and West /Edited by Inge Neilsen. Monographs of the Danish Institue at Athens. Volume 4. – 2001. –P.285-293. 17. История Азербайджанa [Текст] / И.Бабаев и др.; перевод: И.Бабаев – Баку: Тахсил, 2001.

2002

18. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 6-cı sinif üçün dərslik / İ.Babayev, V.Əliyev, А.Məmmədova. – Bakı: Təhsil, 2002. – İkinci nəşr. – 144 s.

2003

19. Qədim dünya tarixi [Mətn]: VI sinif orta ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik / İ.Babayev, V.Əliyev, М.Mirzəyev, А.Məmmədova; red.: Y.Mahmudlu. – Bаkı: Мааrif, 2003. – 272 s. 20. История древнего мира [Текст]: учебник для VI класса / И.Бабаев и др; перевод: И.Бабаев. – Баку: Маариф, 2003.

2006

21. Azərbaycan tarixi [Mətn]: VI sinif üçün dərslik / İ.Babayev, V.Əliyev, Y.Yusifov, H.Cəfərov, A.Məmmədova. – Bakı: Aspoliqraf, 2006. – 144 s. 58

2008

22. Azərbaycan arxeologiyası [Mətn] / İ.Babayev. / İ.Babayev Bakı: Şərq-Qərb, 2008. – VI cilddə. – C. 1. – 445 s. 23. Bərdə şəhəri: coğrafi, siyasi və mədəni tarixi: [Mətn] / Q.Hacıyev; elmi red.: Y.Mahmudov; rəy.: İ.Babayev, T.Məmmədov, V.Piriyev, T.Mustafazadə, S.Nuriyev. – Bakı: UniPrint, 2008. – 234 s.

2010

24. Qədim dünya tarixi [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin VI sinfi üçün dərslik / İ.Babayev, V.Əliyev, M.Mirzəyev, A.Məmmədova; elmi red.: V.Əliyev; rəy.: O.Musayeva. – Bakı: Xəzər, 2010. – 255 s. 2011 25. Qəbələ tarix-diyarşünaslıq muzeyi [Mətn] : bələdçi / İ.Babayev, X.Məmmədov. – Bakı, 2011. – 88 s. (azərb., rus, ingilis dillərində). 26. Qəbələ-Səlbir [Mətn]: buklet. – Bakı,

2011

. 27. Qəbələnin erkən antik dövr şəhər yeri (e.ə. IVb. e.I əsrlər) [Mətn]: buklet: / İ.Babayev.– Bakı, 2011. 28. The ancient city of Gabala and its archaeological excavations [Text] / I.Babayev. – Brussels: Belgium, 2011. – 8 p. 2012 29. Azərbaycan tarixi [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin VI sinfi üçün dərslik / İ.Babayev, V.Əliyev, Y.Yusifov və b.; elmi red.: V.Əliyev; rəy: E.Hacıyev və b. – Bakı: Aspoliqraf,

2012.

30. Tarixi Azərbaycan dövlətləri [Mətn] / İ.Babayev; elmi məs. və sözardı: İ.Babayev. – Bakı: Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi, 2012. – 240 s. – S.218-220 (azərbaycan dilində); S.221-223 (ingilis dilində); S.224- 227 (erməni dilində); S.228-231 (gürcü dilində); S.232- 234 (moldav dilində); S.235-237 (ukrayna dilində).