СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Азкомстарис – Азербайджанский комитет по охране памятников старины и искусства АО – Археологические открытия АИА – Археологические исследования в Азербайджане

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги исследованию отметим, что город как социально-экономический, политико-административный и культурный организм охватывает широкий круг исторических вопросов. Поэтому исследование урбанистического процесса каждого географического региона, в немалой степени раннего этапа этого процесса, представляет большую актуальность для исторической науки.

O, mənim üçün ideal bir insan idi

Adicə bir kənd uşağı idim. Ağlım kəsəndən sonra bilirdim ki,mənim bircə İlyas dayım var və o alimdir. Hər şeydən əvvəl o,olduqca gözəl xasiyyətli kristal bir insan idi.O,həmişə kəndə gələndə başına yığışardıq,onunla şirin-şirin söhbətlər edərdik. O,bizə məşqul olduğu elm sahəsindən – tarix elmindən, Çuxur Qəbələ kəndində apardığı qazıntı işlərindən, qədim Albaniya dövlətindən, keçmiş SSRİ-nin Leninqrad (indiki…